Stanovy občanského sdružení

 

Stanovy 

Občanského sdružení pro ochranu přírody, krajiny, a rozvoj zdravého, kulturně společenského života stříbrnoskalicka "

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny, a rozvoj zdravého, kulturně společenského života stříbrnoskalicka "

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo ve Stříbrné Skalici Sázavská 292.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na odstranění negativního vlivů na životní prostředí ve Stříbrné Skalici , a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoji zdravého kulturně společenského života ve Stříbrné Skalici a okolí .

 

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a)     ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

b)     ochrana životního prostředí;

c)      ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;

d)     tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;

e)       ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

f)       ochrana zeleně v obci a chatových oblastech

g)     péče o území v okolí kulturních památek.

 

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

1)      Náplň a formy činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2)      Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

-         praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, orgány památkové péče, kulturními a sportovními     organizacemi a jinými subjekty,

-         organizování akcí na ochranu přírody a ochranu kulturního dědictví,

-         pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro zlepšení života v obci pro všechny generace,

-         účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny a rekreačního    charakteru obce a katastrálního území Stříbrná Skalice.

 

Čl.  5
Členství ve sdružení

1.      Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2.      Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne 2/3 členů o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, , případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3.      Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.    Podmínkou pro přijetí je uhrazení zápisného nejpozději na této nejbližší členské schůzi po podání přihlášky. Zápisné je stanoveno ve  výši 50,- Kč.

4.      Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5.      Člen sdružení má právo zejména:

-         účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

-         posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

-         předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

6.      Člen sdružení je povinen zejména:

-         dodržovat stanovy,

-         hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

-         sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7
Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

Členská schůze

1)            Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2)            Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3)            Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4)            Členská schůze:

-         schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení ( pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení);

-         volí výbor sdružení a revizor;,

-         schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

-         rozhoduje o vyloučení člena;

-         určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

-         stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1)      Výbor sdružení je tříčlenný , jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

2)      Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

Výbor sdružení:

-       na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

-       připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Revizor sdružení

1)      Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2)      Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

Čl. 8
Hospodaření sdružení

1.      Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápisného ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2.      Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady.

3.      S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizor členy sdružení na každé členské schůzi.

4.      V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

 

Čl. 9
Závěr

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.      Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 6. 8. 2007, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.

Shromažďujeme finanční prostředky na úpravy kostela sv. Jakuba v Rovné. 

 

Přispět můžete na bankovní konto:

224523900/0300

IBAN: CZ19 0300 0000 0002 2452 3900          

BIC : CEKOCZPP

 

 

    QR KOD našich
    stránek

   

 

  www.youtube.com/watch?v=T54Rv6DekRI 

Odkazy na fotoalba

Koncerty 2018

 

 http://vafey.rajce.idnes.cz/1.kncert_2018/

2017
Noc kostelů 2017
 
Koncerty 2017
 
2016
Vánoční trh
 
Koncerty 2016
 
Restaurování zvonu z r. 1761
 
Výstava fotografií
2015
 
Fotografie ze svěcení zvonu 1.8. 2015
 
 
 
Takto zní nový zvon Svatý Jakub Větší 
 
Nový křížek na rozcestí
 
Fotografie z koncertů 2015
 
Děkský maškarní bál 14.2.2015
 
2014
Adventní koncert 7.12.2014
 
Posezení u cimbálu 19.10.2014
 
Kardinál Dominik DUKA  v Sázavě 12.10.2014
 
SVATBA V KOSTELE SV. JAKUBA
 
KONCERTY 2014
 
NOC KOSTELŮ 23.5. 2014
Fotografie 
 
2013
Fotografie  z vycházky - PANSKÁ SÍDLA STŘÍBRNOSKALICKA 12.4.2013
 
FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU
 
 
FOTOGRAFIE
Štěpánský turnaj ve stolním tenise  2013
 
 

ADVENTNÍ KONCERT        2013

 

Vánoční trh 2013

 

Fotografie z koncertů Stříbrnoskalického hudebního léta 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/koncerty_2013/

 

 

Tak vypadala velká voda ve Stříbrné Skalici  a Sázavě 2.června 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/Povoden_Stribrna_Skalice_2013

youtu.be/QGTP9OiD9Yw

 

Fotografie ze sokolského výletu na Aldašín 12.5. 2013podlesakovi.rajce.net/Sokolsky_vylet_na_Aldasin_2013

 

Fotografie z vycházky Po stopách pravěkého osídlení Posázaví, kterého se zúčastnilo 114 osob ve věku 1 - 80 let

podlesakovi.rajce.net/Pravek_v_Posazavi_2013

Fotografie z Dětského karnevalu 9. února 2013 najdete na podlesakovi.rajce.net/Detsky_karneval_2013
 
  2012
Fotografie ze Šěpánského  turnaje ve stolním tenise, který se konal 26.12. 2012 si můžete prohlédnout a případně stáhnout na adrese : podlesakovi.rajce.idnes.cz/Stepansky_turnaj_ve_stolnim_tenisu_2012
 
15. října začala oprava a nátěr střechy věže kostela sv. Jakuba s využitím moderní techniky.

podlesakovi.rajce.net/Oprava_strechy_veze_kostela_sv._Jakuba_Vetsiho_v_Rovne

 Úspěšně dokončeno  v pátek 19. 10. 2012

 

O restaurování  varhan

 Podívejte se na průběžně pořizované fotografie. Nově také z prací na povrchové úpravě.

picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

29. ČERVENCE 2012

byly varhany posvěceny a na prvním koncertu na ně hrál pan Přemysl Kšica.
 Fotografie jsou na této adrese: plus.google.com/photos/113810603486205348818/albums/5773457826908574753

 

O projektu restaurovávání varhan z kostelíka sv. Jakuba si můžete přečíst také na následující adrese:

www.varhany.net/projekt.php?id=2

 

Nové dosud nepublikované zajímavosti o Kostelíku sv. Jakuba se můžete dovědět v dokumentu : 

www.npu.cz/download/1304081944/03_mastr_06_10_web.pdf

 

NOVÉ KOSTELNÍ LAVICE byly instalovány do kostelíka sv. Jakuba v pátek 13. července 2012 

Byly vyrobeny mladými truhláři. Jeden z nich má babičku ve Stříbrné Skalici. 

Podívejte se na fotografie lavic a na jedné z nich jsou oba truhláři. Víte který to je?

plus.google.com/u/0/photos/113810603486205348818/albums/5765038340707237121

 

 

Kontakt

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Stříbrná Skalice Ke Štolám 195
Stříbrná Skalice
281 67
+420 733 766 674 spolekskalice@gmail.com